Uw Privacy

Algemene Verordening Gegevensbescherming

Senver en de AVG

In 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming, de AVG, ingevoerd. Vele organisaties beschikken over onze privégegevens. De overheid natuurlijk, want we staan allemaal ingeschreven bij de burgerlijke stand, maar ook de Belastingdienst en de bijvoorbeeld de Sociale Verzekeringsbank. Naast de overheid beschikken veel organisaties of sociale media ook over onze gegevens. Met een modern woord noemen we die gegevens: data. Zonder dat wij dat weten kan er met die data van alles en nog wat gebeuren. Sommige bezitters verkopen die voor reclamedoeleinden of aan firma’s die onze politieke voorkeur peilen bijvoorbeeld.

Nieuwe Europese wet

Nu heeft het Europees Parlement besloten dat de privacy van eenieder beter beschermd moet worden. We moeten weer baas worden over onze eigen gegevens. Er is daarom in Europa een wet ingevoerd die eist dat organisaties duidelijkheid bieden over wat zij doen met de gegevens waarover ze beschikken. De wet is ook op Senver van toepassing. Senver heeft een bestand met uw naam en adres, geboortedatum, eventueel e-mailadres en uw banknummer, want u maakt immers uw contributie over aan de vereniging.

Beginselverklaring

Ook Senver moet van de wetgever een privacy-statement hebben. Een beginselverklaring is een beter Nederlands woord. Daarin staat op welke wijze het bestuur met de gegevens van de leden omgaat. Bijvoorbeeld dat we deze aan niemand ter hand stellen, onder geen enkele voorwaarde. In die beginselverklaring staat ook welke regels we gesteld hebben aan vrijwilligers die met de ledenadministratie te maken hebben, bijvoorbeeld hoe zij de gegevens op hun computer of laptop moeten beveiligen. Verder hebben we afspraken gemaakt met leveranciers of andere derden die op een of andere wijze met onze data in contact komen. En we hebben de Senver-e-mails omgezet in een nieuwsbrief waarvoor mensen zich ook kunnen afmelden. We denken dus op allerlei manieren de privacy te garanderen en de wet na te leven.

Het is veel werk, maar we vinden het noodzakelijk om het zo te doen.

Uw rol als lid van de vereniging

Uiteindelijk gaat het erom dat een organisatie als Senver verantwoord omgaat met persoonsgegevens. De ‘Autoriteit Persoonsgegevens’ is de organisatie die daarop toeziet. Heeft u een klacht over het gebruik van uw persoonsgegevens, dan zal de Autoriteit u eerst vragen om er zelf uit te komen, samen met de vereniging waar u een klacht over hebt. Lukt dat niet dan kunt u bij deze instantie terecht met uw klacht.

Het bestuur van Senver zal uw gegevens conform de aangescherpte wet beheren. Bent u er desondanks toch niet gerust op dat het bestuur over uw gegevens beschikt op bovengenoemde wijze, meld het dan bij secretaris Marianne Ruigrok. Ook als dit artikel vragen oproept kunt u met een van de bestuursleden contact opnemen, zie de contactgegevens.