Mooie natuurwandelingen

Cronebus en Smithuyserbos

Op dinsdag 2 november is er weer een mooie Senver-IVN wandeling, deze keer door het Cronebos en Smithuyserbos. De wandeling wordt verzorgd door de ervaren IVN natuurgidsen Tjepkje Gersjes en Hanneke Schreuder.

  • Vertrek 10.00 uur. De wandeling duurt ca. anderhalf uur.
  • Kosten € 2,50 per persoon. Aanmelden van te voren hoeft niet. 
  • Vertrekpunt Tolhuis bij de ingang van het Cronebos. 

Route naar het startpunt: Soestdijkerstraatweg nemen richting Baarn. Bijna tegenover de ingang van voormalig de Stad Gods is de Huydecoperweg. Deze inrijden. Eerste weg links onder het viaduct door. Iets verderop is het startpunt. U kunt daar parkeren of een fiets stallen. Voor de TomTom: het Tolhuis heeft adres Lage Vuurscheweg 86, 1213 VD Hilversum.
Contactpersoon
Indien nodig kun je Tjepkje bellen, tel. 06-50284849.


Wandelingen om zelf te maken


Extra informatie wandeling Groengordel De Meent

Cruysbergen – 1 juli 2021

Zanderij Cruysbergen is een natuurgebied van het Goois Natuurreservaat bij Bussum. Cruysbergen is een voormalige zanderij met sloten en vaarten. Het ligt op de grens van het hoge Gooi en de laag gelegen meentgronden. Het gebied van 13 hectare ligt tussen Bussum, de Hilversumse Meent en de Franse Kampheide. Het is een schakel tussen het Gooi en het Vechtplassengebied (Laegieskamp en Naardermeer) en maakt deel uit van het project “Poort Naardermeer”, onderdeel van “Heel de Heuvelrug”.                                                                                                                                            

Ontzanding en akkerbouw

In de 19e eeuw werd Cruysbergen gebruikt voor zandwinning. De vaarten in het gebied werden daarbij gebruikt voor afvoer van het zand naar Amsterdam. Aan het eind van de 19e eeuw werd het ontzandde noordelijke deel ingericht als akkerland. De rechte lijnen van de bomen en sloten getuigen daar nog van. In het zuidelijke deel werden villa’s gebouwd.

Herinrichting

In 2005 werd het gebied opnieuw ingericht waarbij de bovenste, voedselrijke, grondlaag van ongeveer 10-15 cm werd afgegraven. De grond werd gebruikt voor de afbouw van de natuurbrug Zanderij Crailoo. De afgegraven delen werden tot poelen omgevormd. Eind 2007 werd een klein gemaal aangelegd aan de Hilversumse Meentweg bij de Meikevermeent, zodat water van de gordelgracht naar Cruysbergen kon worden geleid. Het beheer is erop gericht om voedingrijk water te weren en voedselarm water in het gebied te laten. De voedselarme grond en het aanwezige kwelwater vormen geschikte omstandigheden voor specifieke planten. In het gebied groeit dopheideklokjesgentiaan, stekelbrem, struikheide, Spaanse ruiter, veenpluis en kale jonker.

Villa Cruysbergen

In villa Cruysbergen tussen Hilversum en Bussum was tussen 1898 en 1907 de  landbouwkolonie Walden van schrijver en psychiater Frederik van Eeden gevestigd.

(bronnen: GNR-gebieden, Natuurwegwijzer, ’t Gooi info)

Gijzenveen

Het Gijzenveen is in 2014 door het Goois Natuurreservaat aangelegd als een belangrijke schakel tussen de natuurgebieden Zanderij Cruysbergen en Koeienmeent, Laegieskamp en het Naardermeer. Het gebied kenmerkt zich door zijn openheid. Het is rijk aan kruiden en heide. Er komen schapen en reeën voor, en het vormt de ecologische verbinding tussen de heuvelrug en het Naardermeer. Om het Gijzenveen als natuurverbinding te verbeteren zijn in de Hilversumse Meentweg twee faunapassages aangebracht.

(https://gnr.nl/gebieden/gijzenveen/)

Grondwater Hilversum kwelwater

Het grondwatersysteem in Hilversum is in grote lijnen te zien als een wisselwerking tussen de hoger gelegen heuvelrug en de lager gelegen veenweidegebieden. De heuvelrug fungeert grotendeels als een infiltratiegebied, het water is daar in de zandige bodem gezakt, waarbij het ijzer en andere mineralen heeft opgenomen. In het lager gelegen westelijk deel treedt het grondwater in de veenweidegebieden als kwelstroom weer uit, zoals ook in het plangebied en de directe omgeving hiervan plaats vindt. Al duizenden jaren lang is dit kwelwater van invloed op de plantengroei en het landgebruik van de vroegere mensen. De grondwaterstanden in dit plangebied worden beïnvloed door de aanwezige kweldruk vanaf de stuwwal en door het oppervlaktewaterpeilbeheer met vaste winter- en zomerpeilen in het omliggende watersysteem middels bemaling. De grondwaterstanden in het stedelijk gebied variëren tussen circa 0,8 en 2 m onder het maaiveld. Met name in de noordelijke groengordel komen hoge grondwaterstanden voor. In het uiterste noorden zijn de grondwaterstanden gedurende het gehele jaar hoog.

(Bronnen: https://www.planviewer.nl/imro/files/NL.IMRO.0402.02bp00demeent-
https://www.geopark-heuvelrug.nl › gijzenveen-laegieskamp – bewerkt)